paskirti

paskirti
1 paskìrti, pàskiria, paskýrė tr. Š, Rtr 1. nuspręsti duoti, suteikti: Už gerą darbą paskýrė premiją 1. Gautą pelną jie paskýrė pabėgėliams šelpti NdŽ. Piningų didliai daug paskirtà pabrikuo (fabrikui) plėsti Trk. Be teismo, be nieko jisai pats kiek tę pàskiria ir atsiunčia pinigų Jrb. Kodėl mama, paskirdama man kokį kąsnį, visada slėpėsi nuo tėtušio? LzP. Aš tau algos paskiriu tris avis BsPIV126. O mañ jauną jaunuolėlę berneliui paskýrė (d.) Šmn. Daėjo jis tokį dvarą, kur karalaitė buvo paskirta smakui LTI163. Karo lauko teismas paskyrė mirties bausmę . Lempas jai paskýrė šildyt (gydytis) Jrb. | refl. tr.: Geriausią dalį sau pasiskýrė 1. Artojas bulves vagomis aria, o kasėjai, kiekvienas pasiskyręs po vagą, jas kasa .Sch167, NdŽ duoti naudotis (vietą, patalpą, plotą): Tą namą visą mokyklai paskýrė Vlkv. Grūdams reikia paskirti geriausias patalpas . Labai gerą ganiavą pàskiria jaučiam Žln. Tokį kampą paskýrė toms kapinėms LKT190(Šk). Ten buvo didelis gabalas paskìrtas [prekyvietei] Krp. Gamta, paskyrusi elniui gyvenimo vietą nemalonią šiaurę, davė visa, kas tenai reikia turėti Blv. Kamaros priš šiaurę ir kamaros priš pietus bažnyčiospi, tos paskirtos yra švenčiausiop BBEz42,13. 2. atiduoti nuosavybėn, suteikti: Paskýrė jai savo suknelę mirdama Klt. Ar didį sukrovė motulė kraitelį, ar didžią paskýrė tėvulis dalelę? DrskD34. Tėvas jei numiršta nepaskýręs [dalių], tada [turtą] dalinas į lygias dalis vaikai Grz. Išleidant duoda gyvolių, kiek jau paskiramà, piningų, tas vadinas jau kraitis Trš. Ir aš skiriu jumus, kaip man tėvas manas paskyrė, karalystą DP495. Paskìrk man tą, ko namie nepalikai (ps.) Aln. Dėkui, tėveli, dėkui, tikrasai, kad paskyrei man dalelę, – daugiau nebereiks LTR(Grv).paaukoti: Visus savo žemės turtus bažnyčiai paskyrė Žem. Nuvedus bažnyčion, mañ Dievui paskýrei BM448. Pàskiriu jam dūšią DK69. | prk.: Turbūt savo širdį jau paskyrei kam nors J.Dov.NdŽ dedikuoti: Nežinau, kodėl ji parašė tokį eilėraštį ir kodėl paskyrė Adomui J.Gruš.LL75 (testamentu) užrašyti, palikti: Jis savo turtą paskýrė geriems tikslams NdŽ. 3. panaudoti, pavesti kuriam nors tikslui: Paskýrė savo gabumus mokslui 1. | Veiksmažodžiams paskirta mažne pusė visos gramatikos J.Jabl. Tam mokslui paskirti trys puslapiai KlbIII240(J.Balč). | refl. tr., intr. NdŽ: Pirmosios XIX šimtmečio pusės socialistai utopistai visa siela pasiskiria tokiems tyrinėjimams . 4. 264 nustatyti, numatyti: Vestuvių diena jau paskirtà NdŽ. Traukinys išėjo paskirtą valandą J.Balč. Čiagi nepaskìrtas laikas: kada spės, ir padaris Ob. Kiekvienas jų (perkūnų) turįs paskirtą sau metą MitII178. Parašė in visas karalystes, kad jis paskirtoj dienoj parodys savo dukterį BsPIV19. Paskalba toki buvo, kad geras kalendorius pàskira orą sėti Ggr. Paskirtas metas N. Po kelių dienų jau abudu buvo paskirtame mieste BsMtII48. Paskìrdavo į kokią daržinę [piemenukams rinktis] Mšk. Paskyrė susitikimą vėlai vakare už kaimo trobų . Ir kad buvo paskirta, idant leistumbimės vandeniu Vlakuosna (į Italiją), padavė Povilą ir nekurius kitus kalinius šimtininkui Ch1ApD27,1. | refl. tr.: Pasiskýrė sau gyvenime tikslą 1. Kiek buvom pasiskýrę, tiek ir užsėjom PnmA. 5. SD147, H, Sut, I, NdŽ pavesti eiti kokias pareigas, įpareigoti atlikti kokį darbą: Jį čia mokytoju mums paskirsią J.Jabl. Iš mūs kaimo vienas buvo paskìrtas kaip vyresnis Plšk. Komisiją paskýrė nuostoliams apskaičiuoti . Jis buvo paskirtas ligoninėn eiliniu gydytoju . Paskìrdavo mergaites [iš piemenių], kas išvirs varškėčių [per sambarį] Sk. Į darbą žmonys eina, kas kur paskìrtas LKT254(Srv). Nuo laukų tik dabojo paskirtì piemeniukai, kad į vasarojų, tai į rugius neįeitų LKT183(Prnv). Viršininkas (kerdžius) buvo ant anų (piemenų) paskìrtas Krp. Blogai renka tavo Dievas, jei paskyrė būti valdovais mane ir mano brolį Jogailą V.Krėv. Iš antelerijos (artilerijos) mane atmetė, paskýrė in karališką gvardiją LKT229(Žž). Pirm paskirti buvome pagal nustatymą to, kursai daro visus daiktus pagal rodą valės savo BtPvE1,11. Kožnas nes aukščiausias kunigas, iš žmonių imtas, paskiriamas est dėl žmonių Ch1PvŽ5,1. Jis est paskirtasis nuog Dievo sūdžia gyvųjų ir numirusiųjų VlnE78. Akies mirkterėjime iž karalysčių savo bus ižvaryti, o kiti jų vieton nuog Dievo paskirti SPI134. | refl. tr. NdŽ: Pasiskýrė sau padėjėją 1. Apygudris buvo, tai ponas į dvarą pasiskýrė Mšk.liepti atlikti, užduoti (darbą): Ji paskyrė namų darbus ir užvertė žurnalą V.Bub.suteikti (vietą, pareigas): Rodžia didumą apaštalų, kad juos paskirtamęjime (orig. paskirtumęjime) urėde lygius sau daro DP203. 6. išrinkti (susitarus ar balsuojant): Paskyrusys sau vaideliotus arba kunegus, vėl sukūrė šventą ugnį M.Valanč. | refl. tr.: Kiekvienas žmogus, ant savo žeme ir savo piningais naujus pastatęs numus Dievo, galėjo visumet paskirties tinkamą į kleboną M.Valanč. 7. R42, Sut, K, M parinkti ką geresnį, tinkamesnį: Aš paskýriau taų arklį, t. y. išrinkau iš kitų J. Tokių arklių – paskirti (mažai belikę) Šts. Paskirk tokią dainą, kad pritiktų tokiai dienai! Žem. Paskìrsma į raudoną molį pasėti – kviečiai būs laužas (vešlūs) Lk. Ridikų išrauk paskýrusi [kur geresni] Žr. Vietą augynojui reik paskirti aukštą S.Dauk. Bet kurius jis paskyrė, tus taipajeg ir pavadino VlnE163. Idant šita būtų ta, kurią tu tavam tarnui Isaak paskyrei BB1Moz24,14.
paskiriamaĩ adv. retai, paieškais: Paskiramaĩ galėjo kur šokti [senovėje] Šv. Paskiramaĩ bėr žolininkių Šts.
paskiriančiaĩ adv.: Daba y[ra] obulų paskirančiaĩ Ms. paskirtinaĩ adv.
1. specialiai pasirinkus: Dabar matai, – kalbėjo toliau jisai, kreipdamasi paskirtinai į Bukotą V.Piet. 2. retai, paieškais: Paskirtinaĩ ponai buvo geri Krš. Paskirtinaĩ būs liuob koks pijokas, o taip negėrė Krš. | refl. tr. K, NdŽ: Pati nueisi ir pasiskìrsi [dovaną] Jrb. Su kauliuku pasiskìrk mėsos Erž. Anie, sako, eis, ten paršelius pasiskìrs Als. Berniokas katrą gyvulį pasìskiria, tai vis užauga Sdk. Iš visų riebiausią žąsį pasiskýriau Kdl. Pačią gražiausią vištikę pasiskýrė sau Šll. Pasìskiras [karvė], kokia žolelė skanesnė yr LKT56(Akm). Kad jis, būdavo, kokį gyvulį sau pasiskiria, tai vis, būdavo, jam pastimpa BsPIV8. Ją pasiskýrė į marčias Jrb. Kad aš tokiam turte gyvenus, būč ne tokį pasiskýrus Ds. Mes pasiskìrdavom, su kuo eiti šokti KlvrŽ. Taip jai buvo gamtos žadėta, ne savo pasiskirta Vaižg. An rėžių galų pasiskýrėm gyventi, meilijom daugiau žemės Vn. Esant iš ko pasiskirti, rodos, nebėra gero Žem. Aulį būtinai išdrevėjus, paskirkiatės iš tų perų korių keturis ar penkis geriausius S.Dauk. Pasiskýriau, kur gyventi J. ^ Pasiskìrk mergą iš pulko kai roputę iš gurbo Jrb. Neatpūtauk: kokią norėsi, tokią gausi – jei beliks, ir pasiskirsi Plt.
pasiskiriamaĩ adv.: Į Telšius nuvažiuosu i gausu pasiskiramaĩ [vaistų] Gd. Gėralų buvo pasiskiramai LzP. pasìskiriančiai adv.: Pasìskirančiai yr knygų visokių Šts. Pasìskirančiai ėda karvės, laukus atvokus Šts. pasiskirtinaĩ adv.: Pasiskirtinaĩ yra kunigų bažnyčio[je] J.
8. atitraukti, atitolinti vieną nuo kito: Tas šnapšiukas pàskira žmonis, protus sumaišo Rdn. | refl.: Negrūskit gyvulių krūvon, tegul pasiskyrę ėda Pnd. Bet niekaip negalėjo pačios (moterys) su avinu pasiskirti (atlipti) BsPII185.refl. iširti, nutrūkti: Pasiskýrė mūsų draugystė Sv. 9. refl. išsiskirstyti, išsivaikščioti: Po vakaruškų jaunimas an visas puses pasiskýrė Vžns. 10. refl. N, NdŽ nustoti kartu būti, gyventi; nebebendrauti: Šeimos pasiskýrė: kur tėvas, kur sūnus Grv. Jau anas kai sustinka tą savo mergą, tai pardien negali pasiskìrt Ds. Išeikime! Tesižinai vienas; bene greičiau pasiskirs Vaižg. Kol krūvoj buvom, nemeiliai buvom, kad pasiskirsim, tai graudžiai verksim N263. Broliai paklausė ir, supylę pinigus, pasiskyrė: kunigas sau nuvažiavo, ė anys namo parvažiavo BsPII204. Jie toj kryžkelėj pasiskyrė LTR(An). 11. refl. Upn, Pnm, Žl, Aln, Sug nutraukus santuoką, kartu nebegyventi, išsituokti: Kai šitei blogai sugyvena, tegul pasìskiria Lel. Vyras pasiskýrė su tą[ja] pirmąja [žmona] Klk. O šitas jaunis tai su pačia pasiskýrė Skp. Su pirmuoju [vyru] pasiskýrus, o su tuo susidėjus gyvena Klt. 12. nulemti: Taip likimas paskýrė NdŽ. Koki yra paskirtà, ar tu gink negink – apsiženis Slm. Klaidžiais, pilkais žemės takais paskirta mums klajot S.Nėr. Pražūčiai save paskyrėte, pripažinę savo dievais piktų atėjūnų žiaurius dievus V.Krėv. Rodos, širdžiai paskirta mylėti, tai kodėl gi jai tenka kentėti? Mair. Tėvelis mirė – dalelę skyrė, močiutė mirė – vargą paskýrė (d.) Ds. Žmogui buvo paskìrta trisdešim metų [gyventi] LKT267(Brž). \ skirti; apskirti; atskirti; daskirti; įskirti; išskirti; nuskirti; paskirti; perskirti; praskirti; priskirti; razskirti; suskirti; užskirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • paskirti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paskirti asmenį į konkrečias nuolatines pareigas. atitikmenys: angl. assign pranc. affecter ryšiai: dar žiūrėk – priskirti dar žiūrėk – priskirti …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • paskirti — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paskirti padalinius ar karius į nuolatinę tarnybą struktūroje, kuri administruoja padalinius ar personalą, jų pagrindines funkcijas ar didžiąją jų dalį. atitikmenys: angl. assign pranc. affecter ryšiai: dar… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • paskirti — paski̇̀rti vksm. Paskýrė sklỹpą nãmui …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskirtis — paskirtìs sf. (3b) 1. FT iš anksto numatytas tikslas: Švytuoklės paskirtìs – reguliuoti laikrodžio ėjimą BŽ1504. Apibūdindamas literatūrinės kūrybos esmę, Belinskis pabrėžė didžiulę jos visuomeninę paskirtį K.Kors. ║ panaudojimo sritis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • affecter — paskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paskirti asmenį į konkrečias nuolatines pareigas. atitikmenys: angl. assign pranc. affecter ryšiai: dar žiūrėk – priskirti dar žiūrėk – priskirti …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • assign — paskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paskirti asmenį į konkrečias nuolatines pareigas. atitikmenys: angl. assign pranc. affecter ryšiai: dar žiūrėk – priskirti dar žiūrėk – priskirti …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • affecter — paskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paskirti padalinius ar karius į nuolatinę tarnybą struktūroje, kuri administruoja padalinius ar personalą, jų pagrindines funkcijas ar didžiąją jų dalį. atitikmenys: angl. assign pranc. affecter ryšiai …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • assign — paskirti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Paskirti padalinius ar karius į nuolatinę tarnybą struktūroje, kuri administruoja padalinius ar personalą, jų pagrindines funkcijas ar didžiąją jų dalį. atitikmenys: angl. assign pranc. affecter ryšiai …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • paskirtis — paskirti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paskirtinis — paskirtìnis, ė adj. (2) NdŽ kuris paskirtas, išrinktas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”